På Trädagars AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt. I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Trädagars AB, org.nr. 559058-2754 med adress Klövergatan 6, 561 51 Huskvarna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Behandling i samband med registrering till mässan samt anmälan till nyhetsbrev och marknadsföring

När du registrerar dig för mässan behöver du ange de uppgifter som räknas upp här under. Genom att registrera dig för mässan ingår du ett avtal om ditt deltagande på mässan. Du får även möjlighet att anmäla dig för mottagande av dels nyhetsbrev, dels marknadsföring från våra ägandebolag samt utställare på den/de mässlokalitet/-er du planerar att besöka under mässan.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

När du registrerar dig för mässan, oavsett om det sker innan mässbesöket eller på plats, behandlar vi uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, befattning, vilket företag du arbetar för, telefonnummer samt vilket eller vilka datum och vilken eller vilka mässlokaliteter du planerar att besöka under mässan.

Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera evenemanget. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal med anledning av din medverkan på mässan.

Vi använder även informationen för att vi ska kunna skapa en ännu bättre mässa och mötesplats samt för att skicka marknadsföring om kommande mässor under förutsättning att du anmäler dig för att motta nyhetsbrev vid registrering till mässan. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att marknadsföra och utveckla vår mässa. Du är välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi har gjort vår intresseavvägning och för att motsätta dig fortsatt marknadsföring för kommande mässor.

Vi behandlar dessutom dina uppgifter i för att kunna dela dessa med det/de av våra ägandebolag utställare som du planerar att besöka för att de ska kunna planera och administrera evenemanget. Vi grundar då behandlingen på en intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att dela dina uppgifter med våra ägandebolag. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi har gjort vår intresseavvägning.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Trädagars AB och det/de ägandebolag du planerar att besöka under mässan kommer att behandla dina uppgifter. Uppgifterna kommer även att behandlas av våra anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av marknadsförings-, kommunikations- och IT-tjänster. Trädagars AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Uppgifterna sparas under sex (6) månader efter mässans genomförande för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet. Därefter raderas uppgifterna vars behandling stöds på avtalet.

För sådan behandling som sker utifrån en intresseavvägning exempelvis för att du valt att anmäla dig för att motta nyhetsbrev eller marknadsföring, behandlar vi dina uppgifter så länge ändamålet kvarstår, exempelvis så länge du representerar vår kund eller leverantör eller så länge du prenumererar på nyhetsbrevet, däremot aldrig längre än i 3 år. Det finns en avregistreringsmöjlighet i varje utskickat nyhetsbrev.

2.2 Behandling i samband med deltagande på mässan

När du deltar på mässan kommer du att bära en QR-kod som läses av vid entrén för varje mässlokalitet.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

I samband med avläsningen av QR-koden kommer uppgifter om vilken/-a mässlokalitet/-er och dess utställare du besöker att behandlas.

Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter i vidare marknadsföringssyfte för att kunna dela dessa med det/de av våra ägandebolag och deras respektive utställare som du väljer att besöka förutsatt att du valt att motta sådan marknadsföring vid registrering till mässan.

Vi grundar behandlingen på en intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att dela dina uppgifter med våra ägandebolag och utställare. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi har gjort vår intresseavvägning.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Trädagars AB, det/de ägandebolag samt de utställare som ställer ut på den/de mässlokalitet/-er du besöker under mässan kommer att behandla dina uppgifter förutsatt att du valt att motta marknadsföring vid registrering till mässan. Det innebär att dina uppgifter kan komma att användas för att kontakta dig genom till exempel telefonsamtal, sms eller e-post med nyhetsbrev eller direkt marknadsföring.

Uppgifterna kommer även att behandlas av våra anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av och marknadsförings-, kommunikations- och IT-tjänster. Trädagars AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

För sådan behandling som sker utifrån en intresseavvägning för att du valt att motta marknadsföring, behandlar vi dina uppgifter så länge ändamålet kvarstår, exempelvis så länge du representerar vår kund eller leverantör eller våra ägandebolags kunder eller leverantörer, däremot aldrig längre än i 3 år.

Du kan kontakta Trädagars AB, det/de ägandebolag eller den/de utställare du väljer att besöka under mässan för det fall du inte vill bli kontaktad eller om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföring. På vår hemsida www.tradagars.se finns länkar till samtliga ägandebolag och utställares hemsidor.

2.3 Behandling vid annan kontakt med oss

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Om du kontaktar oss på annat sätt än vid registreringen till mässan exempelvis via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss behandlar vi de personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka efterfrågad information, svara på dina frågor och för att på annat sätt kommunicera med dig beroende på din anledning till att du kontaktade oss.

När du företräder kund, leverantör eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera det affärsmässiga förhållandet mellan bolagen. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning.

Om du av annat skäl tagit kontakt med oss behandlar vi dina uppgifter för att hjälpa dig med aktuell fråga med stöd av en intresseavvägning.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Trädagars AB. Uppgifterna kan även komma att delas med Trädagars ägandebolag, beroende på i vilket ärende du väljer att kontakta oss. Uppgifterna kommer även att behandlas av våra anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av
marknadsförings-, kommunikations- och IT-tjänster. Trädagars AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

För behandling som sker utifrån en intresseavvägning, behandlar vi dina uppgifter så länge ändamålet kvarstår, exempelvis tills vi besvarat dina frågor eller så länge du representerar vår kund eller leverantör eller våra ägandebolags kunder eller leverantörer, däremot aldrig längre än i 3 år.

3. Var personuppgiftbehandlingen sker

Trädagars AB och våra personuppgiftsbiträden strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES, varför vi lagrar personuppgifter på servrar som primärt ligger inom EU/EES. Ett av våra personuppgiftsbiträden använder dock det amerikanska bolaget Mailchimp som underleverantör av bland annat mailutskick av nyhetsbrev. Användandet av Mailchimp innebär att dina personuppgifter överförs till tredje part som befinner sig i ett tredje land (USA). På grund av amerikansk säkerhetslagstiftning ges inte personuppgifter samma skydd som om de endast hade behandlats inom EU/EES.
När personuppgifter överförs till tredje land (USA) vidtar vi och våra anlitade underbiträden alltid lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Sådana skyddsåtgärder är bland annat att vi ingår EU-kommissionens standardklausuler med mottagaren av personuppgifterna i tredje land. Här kan du läsa mer om dessa standardklausuler: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv. När personuppgifter överförs till tredje land med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler bedömer vi om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. Med anledning av amerikansk säkerhetslagstiftning finns dock en viss risk att amerikanska myndigheter, i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet, kan bereda sig tillgång till personuppgifter som överförs till USA trots att vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Med anledning av det strävar vi efter att inte överföra personuppgifter till tredje land som inte har adekvat skyddsnivå (till exempel USA) om det inte är absolut nödvändigt för oss.

Du är välkommen att kontakta oss, på admin@tradagars.se, om du har frågor eller vill ha mer information om hur dina personuppgifter överförs till tredje land och våra vidtagna skyddsåtgärder.

4. Dina rättigheter som registrerad

Rätt att invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att behandla dina uppgifter så snart som möjligt efter din begäran.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Genom att kontakta oss kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka uppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter rättade.

Rätt till radering eller begära begränsning

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter, t.ex. om delar av uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal med dig och behandlingen sker automatiserat har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har åsikter kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se.

5. Om Cookies

På vår webbplats www.tradagars.se används ”cookies”. Läs mer i vår Integritetspolicy om hur vi använder cookies, tradagars.se/integritetspolicy/.

6. Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss, på admin@tradagars.se, om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill begära någon av dina rättigheter som registrerad.